Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Handledning. Evidensbaserad praktik.

NHI erbjuder handledning till en mängd olika yrkesgrupper och organisationer.

Vi är verksamma bl a inom:

 • Socialtjänst
 • Familjerådgivning
 • Socialpsykiatri
 • Äldreomsorg
 • Flyktingmottagning
 • Behandlingshem
 • Skola
 • Vårdcentraler
 • Psykiatri
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen

I handledningen kan frågor rörande professionellt förhållningssätt, bemötande, samtalsteknik, effektivitet, ledarskap och hälsa avhandlas. Inriktning och förhållningssätt baseras på KBT där såväl kognitiv som inlärningspsykologisk teori och praktik tas tillvara, men en bred psykologisk referensram där systemtänkande,mål och process står i fokus tillämpas.

Varför handledning?

Att arbeta med människor i förändring är en utmaning. För att tillgodose personalens förutsättningar att bedriva sitt arbete och för att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten är handledning en bra metod. Handledning erbjuds i alla former såsom grupp-, individ- och chefshandledning. Syftet med handledningen är värderad utveckling på såväl individuell- som gruppnivå.
Uppdraget kan vara metod- eller processinriktat och innefattar såväl generell eller specifik ärendehantering, mer riktad metodhandledning och processtöd.

Ett signum för NHI:s handledningsarbete är total kundanpassning med stor flexibilitet och tydlig målutvärdering. Handledningens syfte är bland annat att dra nytta av egna eller andra gruppmedlemmars erfarenheter för att främja lärande och bredda kunskaper och färdigheter, till exempel för att öka sin kompetens i svåra arbetssituationer. Vidare är syftet att främja olika perspektiv och tydliggöra den handleddes del i olika processer och sammanhang samt att ge verktyg för att motverka stress och påfrestningar i arbetet.

Teoretisk grund

Det grundläggande teoretiska synsättet i handledningen är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är ett paraplybegrepp för metoder som som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet KBT anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu, t ex mellan handledare/handledd, klient/handledd, anhörig/handledd. I handledning gör man en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är totalt individualiserad eller situationsanpassad utifrån vedertagna empiriskt förankrade principer. Handledningen är evidensbaserad i linje med de krav som innefattas i Socialstyrelsens begrepp, Evidensbaserad praktik.

Handledningsinnehåll och målgrupp

Målet för och innehållet i handledningen bestäms i samråd med handledningsgruppen samt chefer och kan beröra t ex:

Ärendehandledning och bemötandefrågor

Ärendehandledning och bemötandefrågor

inom t ex skola, förskola, omsorg, psykiatri, behandlingshem, försäkringskassan och socialtjänst.

Handledning i metod.

Handledning i metod.

Handledarna är erfarna utbildare inom områden som KBT, neuropsykiatri, inlärningspsykologi, beteendestöningar, motivationsarbete (MI), föräldrautbildningar (KOMET, COPE) samt Professionellt kognitivt förhållningssätt vilket kommer handledningen till godo. Särskild kompetens finns kring exempelvis metodutveckling och metodstöd, utvärdering, motivationsarbete (MI) och Lösningsfokuserat arbetssätt.

Särskilt intresse finns för KBT inom organisationer, Organizational Behavior Management (OBM) och Lean Management för förbättringsarbete. Handledning i olika KBT-metoder där personal har erforderlig grundutbildning t ex MI, CRA, COPE, Komet, ART och KBT-verktygslådan är något som ger mervärde. Detta kan vara aktuellt inom t ex socialtjänst, behandlingshem, psykiatri och kriminalvård.

Bemötandefrågor

Bemötandefrågor

Generellt eller kring exempelvis beteendestörningar inom omsorgsverksamhet eller psykiatri.

Format

Vanligtvis genomförs handledningen mellan varannan vecka upp till en gång per månad. Längden på handledning varierar men är ofta omkring 2 timmar. Handledningen kan ske individuellt eller i grupp, 3-8 personer. Ju större grupp ju längre tid, då handledningen skall ge alla utrymme. Alla handledare är legitimerade psykologer med KBT-inriktning. Kännetecknande för handledningen är: struktur, målinriktat arbetssätt, aktiv handledare, fokus på aktuell situation och pedagogiska inslag för att förmedla ny kunskap till handledningsgruppen.

Etik

Handledarena står under Socialstyrelsens kontroll (psykologlegitimation) och följer Sveriges psykologförbunds etiska riktlinjer. Handledaren har tystnadsplikt, etik/sekretess regleras också i ett skriftligt avtal.

Kravspecifikation

Här finner ni Sundsvalls, Timrås, Ånges och Härnösands kravspecifikation på handledning, samt avtalet.