Välkommen till Norrlands Handledar Institut NHI AB!
Open
X

Kognitivt förhållningssätt. Kurslängd: 4 dagar

Kognitivt förhållningssätt

För dig som möter människor med särskilda behov på din arbetsplats där samtalet till klien/patient är en stor del av din uppgift.

Kursen är ämnad att ger en kognitiv fördjupad insikt och kunskap att med hjälp av samtalsmetodik och förhållningssätt till klienterna/patienterna vinna utveckling, förtroende och samspel med patienterna/klienterna.

  • Vi blandar föreläsning med grupparbeten och rollspel.
  • Vi provar fiktiva situationer och hittar redskap att komma vidare med hjälp av de instruktioner och information vi får av handledarna/utbildarna.
  • Vi fördjupar oss lite i kognitiv terapisamt tittar närmar på varifrån dessa teorier har sitt ursprung och sin förankring.

Ordet kognitiv kommer från latinets ”cognoscere” som betyder att få kunskap, att veta.

Det handlar om tankarnas kraft och hur det påverkar våra liv.

Den grundläggande teorin är, att det inte är händelserna som är avgörande utan deras innebörd och mening som vi tillskriver dem.

Att arbeta enligt ett kognitivt förhållningssätt kan beskrivas som en strukturerad inlärningsprocess, där behandlaren genom öppna frågor, leder patienten att uppmärksamma, ifrågasätta och förändra dysfunktionella tankemönster (orealistiska uppfattningar om sig själv och sin framtid) och dysfunktionella tankeprocesser (hur jag tolkar enstaka händelser på att pessimistiskt sätt). I inlärningsprocessen ingår dessutom att patienten successivt blir bekant med kognitiv teori, dvs. socialisering som ska leda till att patienten omsätter denna kunskap i praktisk handling.
Ibland upplever vi kognitioner som kommer automatiskt utan att vi har haft för avsikt att värdera situationen, det så kallat negativa automatiska tankar är autonoma, hastiga, korta, fragmentariska, telegrafiska, omedelbart trovärdiga och förmedvetna. Tänkandet tycks ofta vara utanför vår kontroll, tankarna bara kommer från ingenstans.
…”

Man kan ALLTID ändra en persons mönster och ”spontana” kopplingar, men i vissa fall kan det behövas enorma tidsresurser och i praktiken blir det omöjligt.
Men något kan ALLTID göras med hjälp av dessa tekniker.

Mycket intressant kurs där vi redan fått förfrågan om fördjupningskurs….